Do edukacije radnika HMS-a sredstvima iz EU fondova

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) osigurao je financijska sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za čak dva projekta, Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine i Specijalističko usavršavanje doktora medicine.

Za projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine osigurano je ukupno deset milijuna kuna bespovratnih sredstava, a njime će se u naredne četiri godine osposobiti veliki broj radnika, povećati broj nacionalnih instruktora te poboljšati oprema za edukaciju. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih s najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe prema kojima će se educirati radnici iz sustava hitne medicine.

Provedbom projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine u sljedećih pet godina županijski zavodi za hitnu medicinu dobit će 54 specijalista iz hitne medicine. Naime, prema podacima kojima raspolaže HZHM samo 102 od ukupno 708 izvanbolničkih timova T1 ima u svojim redovima specijalista hitne medicine, a gotovo polovica njih (46%) zaposlena je u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba i Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine nastojat će izmijeniti ovaj negativni trend i omogućiti ravnomjerniju raspodjelu specijalističkog znanja na državnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, ali i na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima osiguranjem dovoljnog broja specijalista iz hitne medicine, čime će se postupno smanjivati upućivanje pacijenata u bolnice te osigurati veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.
Podijeli: