Teleradiologija

Teleradiologija je telemedicinska usluga koja obuhvaća pružanje radioloških usluga na daljinu uporabom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Obično je riječ o radiološkim snimkama ili slikama te kompjutoriziranim tomografijama (CT) i magnetskim rezonancijama (MR) koje su snimljene na jednom mjestu, a pregledavaju ih zdravstveni stručnjaci na drugom, udaljenom mjestu otkud postavljaju dijagnozu te šalju mišljenja i preporuke za terapiju.

Prvenstveni cilj uvođenja telemedicinskih usluga iz radiologije jest učiniti radiološke preglede pristupačnima u izoliranim i teško dostupnim područjima kao što su otoci i ruralna područja te zdravstvene ustanove s nedostatkom odgovarajućeg stručnog kadra.

Suvremena radiologija gotovo se u potpunosti digitalizirala te se sav radiološki slikovni materijal (konvencionalne snimke, CT, MR, UZV pregledi) nalazi u digitalnom obliku sukladno DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardu. Osim formata radiološke slike, DICOM standard propisuje i način na koji se slikovni materijal prenosi računalnim mrežama i pohranjuje na različitim medijima. Kako bi se omogućilo neometano slanje i povezivanje radioloških upita, nalaza i mišljenja u telemedicini, Hrvatski zavod za hitnu medicinu je svim radiološkim odjelima koji imaju uslugu teleradiologije implementirao RIS sustav (Radiology Information System). RIS sustav omogućava autorizaciju, pisanje nalaza u standardiziranom formatu, izradu radnih lista, naručivanje, pristup ranijim radiološkim pregledima, ali i povezivanje s različitim drugim velikim medicinskim sustavima te pristup različitim bazama podataka kako bi radiolog pri interpretaciji nalaza imao što više informacija.