Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15), sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski zavod za hitnu medicinu moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama s ciljem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • telefonom na broj: +3851 4677-390,
  • fax-om na broj: +3851 4677-180,
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@hzhm.hr,
  • poštom na adresu: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Planinska 13, 10 000 Zagreb.

Službenik za informiranje: Vedran Drljača, dipl. iur.

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, a u slučaju nekorištenja obrasca potrebno je posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15) Povjerenik za informiranje donosi Kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.