Javna nabava

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

BD-LAMPION d.o.o., Karlovac, Struga 1

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 48. Statuta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu donijelo je Pravilnik za provedbu postupaka jednostavne nabave

Natječaji PRAG:

Nabava - video EEG (17. 1. 2020.)

Nabava – video EEG (8. 5 2019.)

Odgovor 1 (6. 6. 2019.)

 

Planovi nabave:

Plan nabave za 2024. godinu

 

Plan nabave za 2023. godinu

I. izmjena i dopuna Plana nabave Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2023. godinu

 

Plan nabave za 2022. godinu

I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu

I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

 

Plan nabave za 2020. godinu

I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

II. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

 

Plan nabave za 2019. godinu

I. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

II. izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

 

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

 

Plan nabave za 2017. godinu

 

Plan nabave za prvo tromjesečje 2016. godine

 

Plan nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave za 2015. godinu

 

Plan nabave za 2014. godinu

 

Plan nabave za 2013. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2012.

 

Plan nabave za 2012. godinu

 

Registar ugovora:

Oglasnik javne nabave