Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra

Sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine (NN 138/11 i 110/12) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra podnosi se na propisanom obrascu Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu.

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće priloge:

  • rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme (Rješenje o početku rada zdravstvene ustanove),
  • izvadak iz registra Trgovačkog suda iz kojega su vidljivi podaci o nazivu, sjedištu i djelatnosti trgovačkog društva/zdravstvene ustanove (djelatnost trgovačkog društva mora biti zdravstvena djelatnost), ne stariji od 6 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva,
  • dokaz o raspolaganju poslovnim prostorom u kojem se može obavljati djelatnost telemedicine (dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja),
  • uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, da se protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak,
  • tehničku dokumentaciju za programsku podršku, medicinsku dijagnostičku opremu, računalnu i komunikacijsku opremu i infrastrukturu, te ostalu opremu koja će se koristiti u svrhu pružanja telemedicinskih usluga (podnositelj na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu dostavlja naknadno).

Na temelju zaprimljenih zahtjeva Zavod u suradnji s podnositeljem zahtjeva utvrđuje ispunjavanje uvjeta u pogledu tehničkih mogućnosti, ispravnosti i sigurnosti informacijskog sustava, programske podrške, medicinske dijagnostičke opreme, računalne i informacijsko-komunikacijske opreme i infrastrukture, ostale opreme i prostora koji je predviđen za telemedicinski centar.

Odobrenje za rad telemedicinskog centra daje se na rok od četiri godine.

Zahtjev možete preuzeti ovdje.