eUSAVRŠAVANJE

 

Naziv operacije

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje)

(Referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.07.0001)

Korisnička institucija – predlagatelj operacije

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Voditeljica projekta

Maja Dragosavac, dipl. pol.
maja.dragosavac@hzhm.hr

 

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tematski cilj/Prioritetna os

Tematski cilj 9 – Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje

Investicijski prioritet

Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

Specifični cilj

Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ograničeni poziv (izravna dodjela sredstava)

Kratki opis projekta

Zbog zemljopisnog položaja i oblika teritorija Republike Hrvatske te nedostatka financijskih sredstava zdravstvenih ustanova kojim bi svojim zaposlenicima omogućili kontinuirano sudjelovanje na stručnom usavršavanju sukladno razvoju medicinske znanosti i svjetskih trendova, Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) je sukladno svojim nadležnostima problemu neujednačene razine znanja zdravstvenih radnika i nedovoljne dostupnosti stručnih edukacijskih sadržaja pristupio pokretanjem Programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika 2009. godine na svim razinama zdravstvene zaštite primjenjujući moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije kako bi se u realnom vremenu provodile kontinuirane edukacije cjeloživotnog učenja na daljinu, čime dolazi do jačanja kadra zdravstvenih ustanova i bržeg protoka informacija te posljedično povećanja kvalitete zdravstvenih usluga i kompetencija zdravstvenih radnika. Ovim Programom nisu obuhvaćeni županijski zavodi za hitnu medicinu jer trenutno nisu dio osnovne Mreže telemedicinskih centara, niti su stoga opremljeni odgovarajućom opremom za provođenje eUsavršavanja, zbog čega zdravstveni djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe nemaju mogućnost edukacije na daljinu, odnosno sudjelovanja na predavanjima iz njihovog djelokruga rada. Učenje na daljinu je jedan od alata koji značajno utječu na dostupnost razmjene relevantnih stručnih tema velikom broju djelatnika u kratkom vremenu. Zdravstveni djelatnici u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi imaju svojevrsnu posebnost u odnosu na druge medicinske djelatnost jer, iako se zbog ne imanja druge opcije trenutno provode i klasične edukacije, odsutnost liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara s radnog mjesta zbog prisustvovanja predavanjima ili drugim oblicima edukacije ne može se nadoknaditi preraspodjelom posla na druge djelatnike u radnoj smjeni, nego jedino zamjenom s drugim djelatnikom iste struke, što značajno otežava osiguranje dovoljnog broja djelatnika za popunjavanje propisanog broja timova hitne medicinske službe koji moraju biti dostupni u toku 24 sata na određenom području. Cilj ovog projekta je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s HZHM-om te putem tako osiguranih preduvjeta provoditi eUsavršavanje, odnosno edukaciju djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi na daljinu kroz tematska predavanja. Ciljna skupina su liječnici i medicinske sestre/medicinski tehničari u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, a kroz projekt će se održati 80 predavanja na 20 različitih tema te će se educirati 700 djelatnika ciljne skupine. Osiguravanjem preduvjeta za provođenje učenja na daljinu, liječnicima i medicinskim sestrama/medicinskim tehničarima značajno će se skratiti dužina vremena koju troše na putovanje do mjesta održavanja stručnih sastanaka, interaktivnih radionica i predavanja, kao i dužina trajanja klasičnih edukacija koje bi se u živo mogle skratiti samo na praktični dio, što olakšava organizaciju i dostupnost timova izvanbolničke hitne medicinske službe. Pored toga, u slučaju zdravstvenih kriznih situacija poput pandemije bolesti COVID-19, provedbom ovog projekta bit će omogućena brza dostupnost i razmjena novih informacija vezano za postupanje liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara, kao i nove pristupe u zbrinjavanju i liječenju pacijenata u izvanrednim okolnostima.

 

Opći cilj projekta

Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i doprinos održivosti zdravstvenog sustava kroz proces kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika.

Specifični cilj projekta

Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika kroz povećanu dostupnost i raznolikost stručnih sadržaja programa eUsavršavanje

Očekivani rezultati projekta

Edukacija 700 zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine na daljinu.
Opremanje županijskih zavoda za hitnu medicinu opremom za edukaciju na daljinu.

Izrada web platforme za eUsavršavanje.

 

Ukupan iznos projekta

4.741.705,24 HRK

Iznos bespovratnih sredstava

4.741.705,24 HRK

Razdoblje provedbe projekta

24 mjeseca (08. ožujak 2021. – 08. ožujak 2023.)

Relevantne poveznice

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr