Neurologija

Telemedicinske usluge u neurologiji mogu biti redovne ili hitne te obuhvaćaju prijenos slikovnog materijala; kompjutoriziranih tomografija (CT), magnetskih rezonancija (MR) i drugih oblika dijagnostičkih nalaza. Redovne telemedicinske usluge na području neurologije odnose se na dogovorene preglede i namijenjene su ambulantom liječenju, praćenju te savjetovanju bolesnika s kroničnim neurološkim bolestima, dok se hitne odnose na hitni pregled bolesnika s moždanim udarom, epilepsijskim napadom, nejasnim poremećajima svijesti te općenito procjenom stanja hitnosti pacijenta.

Neurološki telemedicinski pregled obavlja se u ordinaciji opremljenoj velikim ekranom s kamerom koja može kvalitetno i detaljno snimati pacijenta te više puta uvećati područje koje se pregledava. Uz razgovor i uzimanje anamneze, sofisticirana oprema neurologu omogućava standardni pregled pacijenta, uključujući ispitivanje hoda, ravnoteže, rada moždanih živaca, refleksa, spretnosti pokreta itd.