Povezivanje zdravstvenih ustanova na zajedničku javnozdravstvenu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu – mrežu HealthNet

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. (KLASA: 022-03/13-04/86, URBROJ: 50301-04/12-13-2), Sporazuma o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 11. srpnja 2013. godine (KLASA: 022-03/13-07/16, URBROJ: 534-06-2/1-13-4), Odluke o provedbi Sporazuma o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 9. ožujka 2015. (KLASA: 650-01/15-01/09, URBROJ: 534-11/1-15-1), i I. Aneksa Sporazuma o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 21. prosinca 2017. godine (KLASA: 650-01/17-01/24, URBROJ: 534-02-2-2-17-2), omogućeno je povezivanje zdravstvenih ustanova na zajedničku javnozdravstvenu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu – mrežu HealthNet.

Sukladno navedenim dokumentima Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET je operativno zadužena za integraciju zdravstvenih ustanova u mrežu HealthNet. CARNET je mreža akademske, znanstvene i istraživačke zajednice Republike Hrvatske, kao i institucija u sklopu osnovnog i srednjoškolskog obrazovnog sustava. Povezivanje ustanova se obavlja korištenjem različitih prijenosnih tehnologija u pristupnom dijelu mreže, putem vlastito izgrađenog optičkog kabela, iznajmljenog optičkog kabela ili iznajmljenog voda određenog kapaciteta. CARNET iznajmljene veze realizira kroz suradnju s davateljima usluge mrežne povezanosti, a prije odabira pojedinog davatelja usluge i tehnologije spajanja CARNET provodi istraživanje tržišta, pri čemu uključuje sve davatelje usluge koji imaju dostupnu uslugu na određenom području i odabire ekonomski najpovoljniju uslugu.

Odlukom o provedbi Sporazuma  i I. Aneksom Sporazuma pobliže je uređeno da je Hrvatski zavod za telemedicinu nadležan za koordinaciju integracije informacijsko-komunikacijske infrastrukture između zdravstvenih ustanova i CARNET-a u jedinstvenu računalno-komunikacijsku mrežu za potrebe zdravstvenog sustava. Temeljem čl. 277. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/2018 i 147/20) Hrvatski zavod za hitnu medicinu je kao pravni sljednik preuzeo i nastavio sve aktivnosti Hrvatskog zavoda za telemedicinu.

S ciljem efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga informacijskih i komunikacijskih tehnologija građanima Republike Hrvatske, povezivanje zdravstvene ustanove na mrežu HealthNet omogućuje sljedeće:

  • povezanost lokacije zdravstvene ustanove u jedinstvenu mrežu, uz mogućnost logičke izolacije za pojedine grupe korisnika,
  • pristup vanjskim mrežama unutar i izvan Hrvatske (Internet) uz povezane mrežne servise prilagođene korisniku (mrežna sigurnost, VPN, i sl.),
  • visoko dostupnu mrežnu povezanost na CARNET okosnicu (backup povezanost) korištenjem linkova različitih operatora i različitih trasa,
  • podršku vezano uz izgradnju i održavanje infrastrukture i servisa, te razvoj novih funkcionalnosti putem mrežnog operativnog centra - CARNET NOC, te
  • izvještavanje i analitiku korištenja usluge povezanosti, zbog kvalitetnijeg planiranja potreba za povezivanje lokacija ustanova u budućnosti.

Sve navedeno omogućeno je ustanovama zdravstvenog sustava bez dodatnih troškova za ustanovu, čime ustanove povezane na HealthNet i okosnicu CARNET mreže dobivaju cjelovitu, konsolidiranu uslugu.

Stoga Ministarstvo zdravstva, temeljem članka 14. stavka 1. i članka 26. Zakona o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine", broj 14/2019) ovim putem, s ciljem uštede i financijske stabilizacije zdravstvenog sustava, upućuje zdravstvene ustanove na mogućnost priključivanja na HealthNet mrežu bez naknade.

Nastavno na navedeno, slobodni smo uputiti vas u tehničko-organizacijske uvjete i upitnik o tehničkim podacima koji je potrebno ispuniti prilikom iskaza interesa za spajanje zdravstvenih ustanova na mrežu HealthNet.