Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

Naziv operacije
Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine
(Referentni broj ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava – UP.02.2.1.03.0001)

Korisnička institucija – predlagatelj operacije
Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Voditeljica projekta
Maja Dragosavac, dipl. pol.
maja.dragosavac@hzhm.hr

 

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tematski cilj/Prioritetna os – OP ULJP 2014. – 2020.

Tematski cilj 9 – Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije Prioritetna os 2 : Socijalno uključivanje

Investicijski prioritet – OP ULJP 2014. – 2020.

Investicijski prioritet 9iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

Specifični cilj – OP ULJP 2014. – 2020.

Specifični cilj 9.iv.1 – Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ograničeni poziv (izravna dodjela sredstava)

Kratki opis projekta

Zbog uočene velike mobilnosti zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, proširenja Mreže hitne medicine i uočenih nedostataka u znanju i vještinama medicinskih sestara-medicinskih tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijamima, uočena je potreba za uvođenjem novih edukacijskih vježbi i njihovim intenzivnijim provođenjem kako bi se svi koji ulaze i rade u sustavu što prije educirali za potrebe zbrinjavanja hitnih pacijenata. Tijekom projekta definirat će se novi sadržaji postojećih edukacijskih programa te uskladiti postojeći sadržaji s novim smjernicama. Edukacija će se provesti kroz ukupno 62 tečaja kroz pet edukacijskih programa (EP): EP1 za medicinske dispečere, EP2 za doktore i medicinske sestre/medicinske tehničare u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP3 za vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, EP4 za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine i EP5 za medicinske sestre/medicinske tehničare u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. Zasebna edukacija kroz dva tečaja održat će se za buduće nove nacionalne instruktore. Ciljna skupina projekta su radnici u djelatnosti hitne medicine, a krajnji korisnici korisnici usluga hitne medicine koja sukladno zakonu mora biti jednako dostupna svim građanima u Republici Hrvatskoj.

Opći cilj projekta

Poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine

Specifični cilj projekta

Održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine

Očekivani rezultati projekta

Edukacija 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine
Povećanje broja nacionalnih instruktora
Izrađeni novi edukacijski materijali
Poboljšanje opreme za provođenje edukacija

Ukupan iznos projekta

9.414.904,10 HRK

Izvor financiranja

ESF sufinanciranje (85%): 8.002.668, 49 HRK
Nacionalno sufinanciranje (15%): 1.412.235,61 HRK

Razdoblje provedbe projekta
44 mjeseca (14. svibanj 2018. – 14. prosinac 2021.)

 

Relevantne poveznice

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr