Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu imenovala je službenika za informiranje – Vedrana Drljaču, dipl. iur. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • telefonom na broj: +3851 4677-390
  • fax-om na broj: +3851 4677-180
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@hzhm.hr
  • poštom na adresu: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Planinska 13, 10 000 Zagreb

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.