Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/15), sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama. Sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu imenovala je službenika za informiranje – Vedrana Drljaču, dipl. iur. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • telefonom na broj: +3851 4677-390
  • fax-om na broj: +3851 4677-180
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@hzhm.hr
  • poštom na adresu: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Planinska 13, 10 000 Zagreb

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13.) Povjerenik za informiranje donosi

KRITERIJE ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14)

Članak 1.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu: 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB. 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Članak 3.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

Članak 4.

Tijelo javne vlasti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. Tijelo javne vlasti zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun tijela javne vlasti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Članak 5.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovih Kriterija prestaju važiti kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19., stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 172/03. i 144/10.).

Ovi Kriteriji stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.